Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Savo čistič pračky 250 ml

Savo čistič pračky 250 ml
kód zboží: 8710522828243
výrobce: Savo
DPH: 21%
s DPH: 64,00
dostupnost: skladem > 5 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
64 Kč / ks
ks
+-

Tekutý přípravek na čištění pračky
SAVO čistič pračky odstraňuje zbytky pracího prášku, nečistoty, vodní kámen a další usazeniny
Zbavuje pračku zápachu
Zanechává pračku čistou a příjemně provoněnou
Pravidelné používání čističe SAVO prodlužuje životnost pračky a přispívá k jejímu optimálnímu fungování
Vyroben v České republice
Použití:
Smíchejte v nádobě 35-40 ml přípravku s 3 litry teplé vody. Do této lázně ponořte zásobník na prací přípravky a nechte působit minimálně 30 minut. Zásobník poté omyjte a vložte zpět. Pomocí hadříku vymyjte tímto roztokem také vnitřní prostor pro zásobník pracích přípravků a vnitřní část dvířek. Pečlivě omyjte gumové těsnění okolo dvířek včetně všech jeho záhybů. Zbylý obsah přípravku vlijte do zásobníku na prací přípravek a spusťte prací program bez předpírky s minimální teplotou 60 stupňů Celsia. Používejte dle potřeby min. 1× měsíčně.

Složení:
<5 % neiontové povrchové aktivní látky, amfoterní povrchové aktivní látky, parfum, směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; d-limonene, hexyl cinnamal a linalool

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 +P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.