Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Sanytol dezinfekce - prací gel 1650 ml ( 17 praní )

Sanytol dezinfekce - prací gel 1650 ml ( 17 praní )
kód zboží: 3045206381208
výrobce: Sanytol
DPH: 21%
s DPH: 221,00
dostupnost: skladem > 5 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
221 Kč / ks
ks
+-

Mikroby přítomné uvnitř textilních vláken jsou původcem zápachu a mohou přenášet nemoci. SANYTOL, expert na dezinfekci bez chlóru, vyvinul dezinfekční prací prostředek, který eliminuje bakterie a mikroby již od 20°C. Jedinečné složení účinně vypere bílé i barevné prádlo a přináší příjemnou svěží vůni. Ničí 99,9% bakterií, virů a mikrobů bez chlóru. Složení bez obsahu fosfátů.


Počet dávek: 17. Objem: 1,65 l.


Značka: Sanytol. Výrobce: AC Marca.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Úplné znění vět H a EUH: • Acute Tox. 3 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 3

 • Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4

 • Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1

 • Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1

 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

 • Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2

 • Skin Corr. 1A Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1A

 • Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

 • STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2

 • STOT RE Not classified Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice) Bez zařazení

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

 • H301 Toxický při požití.

 • H302 Zdraví škodlivý při požití.

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 • H315 Dráždí kůži.

 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.