Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

SANYTOL dezinfekce na prádlo 500 ml

SANYTOL dezinfekce na prádlo 500 ml
kód zboží: 3045200760009
výrobce: Sanytol
DPH: 21%
s DPH: 79,00
dostupnost: skladem > 5 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
79 Kč / ks
ks
+-

Sanytol – Dezinfekční přípravek na prádlo a pračky. Během praní při nízkých teplotách se prádlo vypere, ale není vydezinfikováno. Z nežádoucích pachů či zbytků pracích prášků zůstávají mikroorganismy, které způsobují svědění pokožky. Sanytol ničí při všech teplotách bakterie, plísně, zbytky pracího prášku a vodního kamene a zanechává úžasný pocit svěžesti.


Tento výrobek (typ TP2) má podle normy EN1276 (5 min) baktericidní aktivitu na Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae a podle normy EN1650 (15 min) fungicidní aktivitu na Candida albicans. Baktericidní a fungicidní aktivita je prokázána a kontrolována akreditovanou laboratoří.


Návod na použití Lze použít se všemi pracími prostředky. Použití v pračce: Nalijte přípravek do 3/4 uzávěru (30ml). Nalijte do otvoru pro aviváž, místo aviváže. Nastavte obvyklý prací cyklus. Dezinfekce pračky: K dezinfekci pračky nalijte 3/4 uzávěru (30ml) do otvoru pro aviváž. Nepřidávejte žádný jiný přípravek. Nastavte čisticí cyklus. Použití v ruce: Nalijte 1/2 uzávěru přípravku (20ml) do 3,5 litrů vody (poslední voda při praní). Nechte 15 minut působit. Lehce opláchněte.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Úplné znění vět H a EUH: • Acute Tox. 3 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 3

 • Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4

 • Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1

 • Aquatic Chronic 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1

 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

 • Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2 Skin Corr. 1B Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1B

 • STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

 • H301 Toxický při požití

 • H302 Zdraví škodlivý při požití

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 • H315 Dráždí kůži

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí

 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.