Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

MOJEDROGERIE.CZ s.r.o. (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Sanytol antibakteriální gel na ruce 75 ml

DOPORUČUJEME
Sanytol antibakteriální gel na ruce 75 ml
kód zboží: 3045206502009
výrobce: Sanytol
DPH: 21%
s DPH: 59,00
dostupnost: skladem > 30 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
59 Kč / ks
ks
+-

Obsahuje přírodní zelený čaj, díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9 % virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla, nezanechává na rukou lepkavý pocit, je hypoalergenní a pH neutrální. Ideální na cesty.


Trojí účinek: baktericidní podle normy EN 12054 a EN1500 (1 min), fungicidní podle normy EN1650 proti Candida Albicans (1 min) a virucidní podle normy EN 14476 proti Influenza A H1N1 (15 min) a podle standardu DVV/RKI proti skupině virů (30 sec). Použití Naneste gel (2,5 ml) do dlaně jedné ruky • Vetřete do dlaní až do sucha • Neoplachujte. Bezpečnostní varování NEBEZPEČÍ: Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL) Ethanol 600 g/kg. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně). P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Úplné znění vět H a EUH: • Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4

 • Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1

 • Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

 • Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

 • Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2

 • Skin Corr. 1 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1

 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

 • H302 Zdraví škodlivý při požití

 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 • H318 Způsobuje vážné poškození očí

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí

 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.