Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Melír sáček 20 g

Melír sáček 20 g
kód zboží: 745114651754
výrobce: Bellazi
DPH: 21%
s DPH: 29,00
dostupnost: skladem > 10 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
29 Kč / ks
ks
+-

Jemnější, s regenerátorem, zůstává vlhký.

POUŽITÍ:
Na vybrané pramínky vlasů naneste melír smíchaný s peroxidem (1:2). Pro správný stupeň zesvětlení postupujte podle tabulky: 3 stupně zestvětlení - 6% peroxid - cca 20 minut, 4 stupně zesvětlení - 9% peroxid - cca 25 minut, 6 stupňů zesvětlení - 12% peroxid - cca 35 minut.

SLOŽENÍ:
viz. Ingredients na zadní straně obalu

UPOZORNĚNÍ:
Nebezpečí. Obsahuje peroxodisíran draselný, peroxodisíran amonný, peroxodisíran sodný a metakřemičitan disodný. Může zesílit požár. Oxidant. Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie či astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchaní. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Zcela prázdný a čistý obal lze recyklovat do kontejneru na papír. Chraňte životní prostředí - má to smysl.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.