Kategorie zboží
Kategorie zboží

 

 

mojedrogerie.cz (https://www.mojedrogerie.cz/)
«

Fixinela Perfekt na spáry 500 ml

Fixinela Perfekt na spáry 500 ml
kód zboží: 8585003912137
výrobce: Fixinela
DPH: 21%
s DPH: 60,00
dostupnost: skladem 1 ks
DOTAZ KE ZBOŽÍ
60 Kč / ks
ks
+-

FIXINELA perfekt na spáry odstraňuje vodní kámen z vodovodních baterií, van, umyvadel, obkladaček, dlažby. Čistí spáry na keramických obkladech a podlahách. Vrací spárám původní barvu.

Návod k použití: Znečištěný povrch dostatečně navlhčete vodou a naneste FIXINELU perfekt na spáry. Nechte působit podle stupně znečištění a pak opláchněte čistou vodou. Při čištění spár doporučujeme použít kartáč.

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15 % kyselina amidosírová, méně než 5 % aniontový tenzid, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLI¬¬NO­NE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, vonná látka: HEXYL CINNAMAL.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Soubory ke stažení

Novinky e-mailem
mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Drogerie z pohodlí domova. Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.